چهره سرخ حقیقت بعداز آن طوفانِ رنگ ،پشت ابرى از ریامى ماند اگرزینب نبود

واحد خبری سیده آمل ،رسول عاشورا زینب کبری (س) . سفیر کربلا زینب کبری .شیرزن نینوا زینب کبری
آری این نقش بانوی اسلام است که. نه تنهاحق خواهری را بخوبی بجا آورد بلکه بعنوان یک زن در طایفه اش ام الاسرای نهضت عاشورا شد و مادر. یعنی اصل وریشه خاندان که این نقش فقط برازنده اوبود که فاطمه وار صبوری کرد و ذریه آل رسول را به سرمنزل مقصود رساند
هم اویی که فریادش لرزه بر اندام خصم زمان انداخت که بر کاخ او زلزله افکند و بارزترین بازی اش در صحنه روزگار ِشام غریبان عاشورای محرم الحرام ۶۱ بودکه باید هم درد فراق عزیزان را. در سینه حبس می کرد تا دشمن شادمان نشود و همراهان نگران نگردند هم باید زخم های عزیزان مانده بر دست را التیام می داد

واین است بانوی اسلام

واما شام غریبان در آمل را با شهداء شاهد کربلای ایران به سوگ می نشینیم و پاره ای از آمالمان را به تصویر می کشانیم

شام غریبان باشام شهداء آمل