🏴 سخن سردبیرسیده آمل: تا استکبار است . نفاق و تفرقه بین اقوام هست. و اینبار دست ناجوانمردانه دژخیم شهادت دسته جمعی پاسداران آب و خاک و ناموس ایران را در حالی رقم می زند که ظاهرا ما در صلح و آرامشیم . و قراردادهایی را به ما تحمیل می کنند تا مطمئن شوند آنها از جانب ما بعنوان یک کشور تروریسم پرور هسته ای در امانند

و این یک جنگ عملیات روانی است تا اذهان ملت ها را به مظلوم نمایی خویش سوق دهند تا در پشت این پرده مظلومانه چهره خبیث و کثیفشان نمایان نشود و بتوانند نقشه های پلید خود را توسط مزدوران خائن در کشورمان پیاده کنند . و اینبار قرعه بنام مدافعان حرم حریم آل الله مام وطن رقم زده شد .چهل پاسدار .همان هایی که خود جامه جامعه پاسداری را به پاسداشت ارزش های ملی و دینی کشور انتخاب کردند.

پاسداریی که در تهاجم آفند شبیخون جنگ عملیات روانی همیشه در همه جا و در همه زمان ها و موقعیت ها مورد مزمت و مظان اتهام هستند . و اینک ای ملت همیشه به گوش اجانب . کشته شدن جوانان سبز پوش وطن را ببینید که نه برای سوریه و عراق که برای حفظ حریم ما و شما جام شهادت را نوشیدند و مستانه ندای بصیرت را سردادند تا چشمان ما با گوشزدی از شهادتشان باز شود که همه ما در هر لباسی ایرانی هستیم .و در این نبرد مظلوم کشی برای دشمن، ایرانی ایرانی است . خواه در لباس پاسدار .خواه در لباس معلم خواه در لباس یک پزشک و خواه در لباس کارگر و یا حتی کودکان و زنان .

جدا سازی اقشار, بازی سیاسی کثیفی است بنام تفرقه بیانداز و حکومت کن تا استکبار پیر از آب گلالود ماهی های ابلهانه خود را صید کند و با این ابزار به مقصد شوم خود برسد .

اینها همه گوشه ای از شیطنت های استکبار نو است که در برابر آن تنها با کمی تامل و بصیرت میتوانیم با حفظ وحدت در طلیعه چهلمین سال انقلابمان از تجربه های گذشته درس بگبریم و دوباره دست در دست هم نهیم به مهر و میهن خویش را در سایه پرچم اتحاد و همبستگی کشورمان با مطالبه گری سازنده درون سازمانی ، سازیم میهنی آباد