عطر غربزدگی با اسانس عاشقی، هدیه تهاجم فرهنگی

نسل نو . امروز را، بنا به تهاجم غربزدگی روز ولنتاین به زبان ما روزعشاق نامیده اند.

سخنی از سردبیر سیده آمل: امروز روز ولنتاین هست یکی از شاهکارهای تهاجم فرهنگی غرب ، به به از دشمن! که روی حساسترین نقطه های استراتژیک فرهنگی اجتماعی ما با دوربردترین موشک های خودش در فضای سایبری حمله میکند و چقدر هم ظفرمندانه! که نهایت آن جدایی خویشتن خویش ملت ازخود وبیگانگی با اصالت ها و ارزش های آشنای بومی محلی، در آتشی بیهوده، غریبانه سوختن است .

و چه عشقی والا تر از عشق به ارزش ها و عشق به وطن که تو .نه برای ارضای حس خود خواهانه خود در تکاپویی، نه برای راضی کردن یک معشوق ناپایدار، بلکه حسی مانا با طعم شیرین، یک نفر برای همه و همه برای یکنفر، نقشی ماندگار را در خاطره های کل زمان و زمین  می بندی و این پیمان. عهدی است که نمی توان آن را با هیچ فرهنگی و با هیچ زبانی تعریف نمود ؛جز زبان و فرهنگ و حس ناسیونالیستی عشق به وطن و شهادت برای حفظ آرمانها، که باعث بسته شدن گره محکم همبستگی ملت ما می شود تا اوج بی نهایت

ایثار درسی است که نمی توان در هیچ کتابی آموخت یا تجربه کرد،دل کندن از دلبستگی های زمینی و بال گشودن به شوق وصال معشوق عرشی

و عشاق به ارزش های ماندگار مام وطن که با خون ارزشمند خود پیچک عشقه عشق را آبیاری نمودید تا خاری در چشم دشمنان ما باشد که این خود حکم شبیخونی خواهد بود با امضایی از عشق ، با عطر دل انگیز شهادت تا هر فضایی از واقعیت تا مجازی را در خود غرق کند و به به از دشمن ! که هر چه طراری است و در توان داری برسر ما فرود آر ،که تا فرهنگ شهادت هست ما خود عشقه عشقیم از مرزهای ایران زمین تا فرادست ها

پس شما عاشقان راستین . شهادتتان و یادو خاطرتان در روز عشاق مبارک.

به به از دشمن!!!